Forretningsbetingelser

Akon A/S knytter virksomhedens forretning sammen med medarbejderens trivsel

 Link til FacebookLink til Linkedin

Almindelige vilkår for rekvirerede opgaver hos AKON AS

 

Generelt

Vilkårene er gældende mellem AKON  AS og en kontraktpartner (rekvirenten) for alle opgaver ud­­ført af AKON AS, herunder rådgivning, undervisning, informationssøgning og formidling, prøvning, undersøgelser, salg og udlej­ning. Vilkårene er også gældende for andre og senere aftaler mellem AKON AS og rekvirenten, medmindre andet er aftalt. Mod­stå­en­de eller afvigende bestemmelser i den af rekvirenten afgivne ordre eller accept finder ikke anvendelse, medmindre de skrift­ligt er accepteret af AKON AS.

Download forretningsbetingelser: Forretningsbetingelser

1.0 Anvendelse
1.1 Vilkårene er gældende for alle hos AKON A/S rekvirerede opgaver, herunder analyser, rådgivning, undervisning og undersøgelser.
Nedenstående forretningsbetingelser er gældende i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale imellem rekvirenten og AKON A/S.
   
2.0 Rettigheder
2.1 Rekvirenten har de nødvendige rettigheder til det konkrete skriftlige materiale, som udarbejdes ved en opgave, men AKON A/S har og behol­der ophavs- og andre immaterielle rettigheder.
2.2 Knowhow, som AKON A/S erhverver i forbindelse med opgavens løsning, kan af AKON A/S frit benyttes efter opgavens afslutning.
   
3.0 Fortrolighed
3.1 AKON A/S udviser fortrolighed i forhold til oplysninger og resultater i forbindelse med opgave­løsninger og indgåede aftaler. AKON A/S medarbejdere er endvidere underlagt tavshedspligt i henhold til lovgivning. Behandles personlige oplysninger, gælder Databehandleraftale på www.amcentret.dk/gdpr.
3.2 AKON A/S er pligtig til at videregive oplys­ninger til offentlige myndigheder m.v. i det omfang det følger af lovgivning.
3.3  Når AKON A/S påtager sig en opgave, hvori indgår vurdering af en ydelse præsteret af tredjepart, skal rekvirenten respektere, at AKON A/S kan henvende sig til tredjeparten og til andre relevante instanser for at søge oplysninger til brug ved opgavens løsning. 
   
4.0  Offentliggørelse m.m.
4.1  AKON A/S' rapporter må kun offentliggøres i deres helhed.
4.2  Rekvirenten må ikke omtale eller henvise til AKON A/S eller AKON A/S' med­arbejdere i reklame- og markedsføringsøjemed, med mindre der på forhånd i hvert enkelt tilfælde er indhentet skriftlig tilladelse hertil fra AKON A/S.
4.3 Udleveret kursusmateriale o.l. må ikke mangfoldiggøres.
   
5.0  Tilbud
5.1  Alle afgivne tilbud skal forstås som frit blivende og er - hvis ikke andet er angivet - gældende i 14 dage fra 
  tilbudsdatoen.
   
6.0  Priser
6.1  Alle priser er ekskl. moms og afgifter. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger og øvrige omkostninger.
6.2 Aften-/weekendtillæg: Der tillægges 50% på timepriser ved arbejde udført ml. kl 18 og 7 på hverdage, og tilsvarende tillægges 100% ml. kl 18 aftenen før en weekend-/helligdag og kl 7 morgenen efter en weekend-/helligdag.
6.3 Priser reguleres én gang årligt den 1. januar.
6.4 Prisen forudsætter, at rekvirenten lever op til de forpligtelser, som tilbuddet forudsætter.
7.0  Autorisation og akkreditering
7.1  AKON A/S er autoriseret arbejdsmiljørådgi­ver indenfor alle rådgivningsområder. 
7.2  Med mindre andet aftales benytter AKON A/S akkrediteret laboratorium til analyser.
   
8.0  Betaling
8.1  Rekvirenten er pligtig at betale for AKON A/S' arbejde uafhængigt af, om forventede resultater opnås.
8.2  Udsætter eller afmelder rekvirenten en opgave 2-6 uger før aftalt igangsættelse betales 50% af den aftalte pris, og ved mindre end 2 uger til opgavestart betales fuld pris. Såfremt rekvirenten pga. udsættelse ifalder en sådan betaling, tilbydes dog 25% rabat på den udsatte del af opgaven ved samtidig genbestilling til levering indenfor 3 måneder.
8.3 Rekvirerede opgaver udføres som regningsarbejde, såfremt der ikke er truffet anden aftale.
8.4 Regningsarbejde faktureres månedligt efter forbrug.
8.5 Er der aftalt en fast pris på opgaven betales 50% af opgaveprisen før igangsættelse og det resterende beløb ved opgavens afslutning. Ved en fastpris opgave, hvor prisen overstiger kr. 100.000,- opdeles betalingen i lige store månedlige rater, efter den planlagte projekttid, hvor den første rate betales ved opgaveaftaleindgåelse og den sidste rate betales ved opgavens afslutning.
8.6 Betalingsbetingelser er 14 dage fra faktura udstedelse.
8.7 Er betaling ikke modtaget rettidigt, beregnes morarenter.
8.8 Rekvirenten hæfter i alle tilfælde for fakturering til tredjepart. Eventuelle tvistigheder mellem rekvirent og dennes klient er AKON A/S uvedkommende.
8.9  Der kan ikke ske modregning i AKON A/S' tilgodehavender.
   
9.0  Ansvar
9.1  AKON A/S er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig over for rekvirenten for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning, dog med de 
  begrænsninger som følger af punkterne 9.2-9.4.
9.2  AKON A/S er kun ansvarlig for rekvirentens direkte skade. AKON A/S hæfter så­ledes aldrig for driftstab, avancetab eller anden indirekte skade.
9.3  AKON A/S er ikke ansvarlig for forsinkelse i forbindelse med udførelse af opgaver for rekvirenten.
9.4  AKON A/S' økonomiske ansvar kan ikke overstige honoraret på den enkelte opgave som AKON A/S udfører for rekvirenten.
AKON A/S har tegnet en forsikring for vores professionelle ansvar - herunder rådgivningsansvar - med en maksimal erstatningsgrænse på 5.000.000 kr.
   
10.0  Underentreprenører
10.1  AKON A/S er berettiget til helt eller delvist at lade andre udføre opgaven på AKON A/S' ansvar.
   
11.0 Omfang og tvistigheder
11.1  Tvistigheder kan alene afgøres i henhold til dansk ret ved AKON A/S' hjemting, med mindre AKON A/S måtte bestemme andet. 
11.2 Anvendelsen af 'AKON A/S' i nærværende almindelige forretningsbetingelser dækker både AKON A/S, BST Nord A/S og ArbejdsmiljøCentret A/S.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

 

Åbningstider

mandag-torsdag
kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

 

etiskkodeks

 

 Link til Code of Care

pnlogo

 

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere